วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แบบทดสอบสังคม / ศิลปะ ปี 2556 เทอม 1 ครั้งที่ 1

แบบทดสอบ สังคมและศิลปะ  ปี 2556
แบบทดสอบไม่ใช่ข้อสอบเป็นการเตรียมตัว ทดสอบตนเองเกี่ยยวกับความรู้ที่เราได้ศึกษา เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ทักษะความรู้ และพัฒนาความสามารถนะครับ


ตัวอย่างแบบทดสอบ สั้งคม ป 4 ( ตัวอย่าง)
ตอนที่2  เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง (  1 คะแนน )
1.เบญจศิลหมายถึง.................................................................................................................
2.เบญจธรรมหมายถึง.......................................................................................................................................
3.ไตรสิกขาหมายถึง........................................................................................................................................
4.สมาธิหมายถึง.............................................................................................................................
5.อริยสัจ 4 หมายถึงมีอะไรบ้าง...........................................................................................................................
6.ศีลข้อไหนร้ายแรงที่สุด..............................................................................................................................
7.ใครที่ได้ชื่อว่าบิดาแห่งการแพทย์ไทย...........................................................................................................
8.พุดทัง  สังคัง    ธัมมัง   ให้เขียนสามคำนี้เป็นภาษาบลี .................................................................................
9.มงคล 38 การหมายถึง....................................................................................................................................
10.เขียนประวัติพระพุทะเจ้าอย่างย่อ ๆ ( 6 แนน
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................( 6 คะแนน )
                                           

*******  ขอให้โชคดีในการทดสอบครับ    *******


แบบทดสอบสังคม ป 5  ตัวอย่าง

คำสั่ง         เติมคำในช่องว่าง

 
1 . Visual element  หมายถึงอธิบายให้ละเอียด( 5 คะแนน )   
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. อธิบายความหมายของคำว่า     Dot   2 คะแนน
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.อธิบายความหมายของ Shape  (   2  คะแนน)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. อธิบายความหมายของ Texture  ( 2 คะแนน )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.อธิบายความหมายของ Form  ( 2 คะแนน )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.บอกขั้นตอนในการระบายสีชอล์ก......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................( 7 คะแนน )


 

*******ขอให้โชคดีในการทดสอบนะครับจุ๊บๆๆ*******

<*)>>>>>l<

แบบทดสอบ สังคมป 6

1.ศาสนาหมายถึง................................................................................................................................................
2.ปัจฉิมสาวกคือ.................................................................................................................................................
3.วันแรม  8 ค่ำเดือน 6  คือวันอะไร.....................................................................................................................
4.เจดีย์พุทธคยาคือ.........................................................................................
5.พระเยซูประสูติที่ไหน........................................................................................................................................
6.ศาสนาใดที่นับถือพระเจ้า....................................................................................................................................

7.ให้นักเรียนเติมช่องว่างในตารางให้ครบ ( 5 คะแนน )

ชื่อศาสนา
ศาสดา
สถานที่ประกอบพิธี
ที่ฝังศพ
พระคัมภีร์
ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาฮินดู
ศาสนาซิกข์

8.เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์มีกี่องค์มีใครบ้าง..............................................................................................
9.หลักธรรมของศาสนาพุทธประกอบด้วย อะไรบ้าง 1........................................2...........................................3.............................................4..........................................
10.อริยสัจสี่หมายถึง.................................................................................................................................................
มีด้วยกัน4 คือ...........................................................................................................................................................
11.กรรมหมายถึง......................................................................................................................................................
12.น้องกิ่งไผไม่เคยส่งการบ้านตรงเวลาหมายถึงหลักธรรมในข้อใด.................................................................
13.พุทธสุภาษิตหมายถึง..............................................................................................................................................................................
14.สัด-เจ-นะ-กิด-ติง-ปับ-โป-ติ เขียนเป็นคำบาลีว่า.................................................................................................
15.อธิบายถึงเบญจศิลข้อไหนที่ร้ายแรงที่สุดเพราะเหตุใด......................................................................................
16.หลักคำสอนของสาสนาคริสต์ที่สำคัญได้แก่......................................................................................................
17.การสวมกอดและสัมผัสเป้นการแสดงออกของหลักธรรมของศาสนาใด...........................................................
18.หลักตรีเอกานุภาพประกอบด้วย........................................................................................................................
19.บัญญัติ 10 ประการ ขอไหนที่ตรงกับศาสนาพุทธ............................................................................................
20.หลักธรรมของศาสนาอิสลามมีอะไรบ้าง..........................................................................................................
21.คำว่าซะกาดตรงกับหลักธรรมในศาสนาพุทธข้อใด...........................................................................................
22.เดือนรอมฎอนคือ................................................................................................................................................
23.กษมาเป็นหลักธรรมที่ตรงกับหลักธรรมใดในศาสนาพุทธคือ...........................................................................
24.การไปงานศพควรแต่กายเช่นไร.........................................................................................................................
25.น้องแตงโมแต่งกาย ใส่เสื้อสายเดียวเสียวหลุด เป็นการแต่งการที่เหมาะกับงานแบบใด  หรือสถานที่แบบไหนและหากไปงานอวมงคล ควรแต่งตัวแบบใดอธิบายให้ละเอียด.......................................................................................................................................................................................................( 5  คะแนน)


 ******* อ่านหนังสือวันละนิดจะโชคดีในการทดสอบนะครับ   ง่ายนิดเดียวครับ  *******

<*)>>>>>l<

แบบทดสอบ ศิลป ป 4
1.เส้นหมายถึง
.  จุดที่เรียงต่อชิดกัน                    . ลายบนผนัง                                        .  ภาพความทรงจำ                     ง. เส้นมาม่ารสต้มยำ                      
2.เราใช้อะไรตัดเส้นสีชอล์ก
. EE           . EEE             . E_E         ง. 2E

คำสั่ง  ให้นักเรียน   เติมคำตอบลงในช่องว่าง 
3.ให้นักเรียนบอกความหมายของรูปทรง
( 2 คะแนน )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.  
(  3  คะแนน  ) บอกความหมายของทัศน์ธาตุ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.อธิบายการวาดภาพด้วยสีชอล์ก
( 3 คะแนน )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

6.อธิบายความหมายของ  Visual art  :  from   :shape  : texture : Line ( 5 คะแนน )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7.ให้นักเรียนวาดภาพ รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระวาดภาพด้านหลังข้อสอบ
( 3   คะแนน  )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.บอกสีประจำของโรงเรียน 
  (  2 คะแนน )
.............................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………….. **ขอให้โชคดีในการทดสอบนะครับจุ๊บๆๆ***
                          <*)>>>>>l<
 
แบบทดสอบ ศิลปะ ป 5

1 . Visual element  หมายถึงอธิบายให้ละเอียด( 5 คะแนน )   
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. อธิบายความหมายของคำว่า     Dot   2 คะแนน
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.อธิบายความหมายของ Shape  (   2  คะแนน)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. อธิบายความหมายของ Texture  ( 2 คะแนน )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.อธิบายความหมายของ Form  ( 2 คะแนน )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.บอกขั้นตอนในการระบายสีชอล์ก......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................( 7 คะแนน )

*******ขอให้โชคดีในการทดสอบนะครับจุ๊บๆๆ*******
<*)>>>>>l<
แบบทดสอบ ศิลปะ ป 6

คำสั่ง      เติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์
(ข้อละ 2 คะแนน)

 
1.  Visual Elements  หมายถึง
........................................................................................................................................................................................................................................................................
2.  บอกความหมายของ Dot
......................................................................................................................................................................................................
3.  บอกความหมายของ Shape  ......................................................................................................................................................................................................
4.  บอกความหมาย ของ Form ......................................................................................................................................................................................................
5.  บอกความหมายของ Texture
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.  ภาพ สามมิติหมายถึง
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.  บอกวิธีการเขียนภาพ  ISOMETRIC  หรือภาพ  OBLIQUE  (   8  คะแนน )
เป็นขั้นตอน พร้อมสร้างภาพมา 1 ภาพ ตกแต่งภาพด้วย ก็จะดี
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ปล.  เขียนภาพ ISOMETRIC  หรือภาพ  OBLIQUE  ด้านหลังครับ

 ****ขอให้โชคดีในการทดสอบนะครับ งิงิงิ****
<*)>>>>>l<

 

 

 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น